Geschiedenis in vogelvlucht
Harmonie Gendringen werd in het jaar 1900 opgericht als een neutrale vereniging, waarvan iedereen lid kon worden. In juni 1928 vond een splitsing plaats, waarbij de katholieken zich verenigden in een nieuwe muziekvereniging “Laus Deo”; zij onderscheidde zich van de Harmonie door petten op te zetten. De dirigent bleef M. van Dielen; hij zette bij Laus Deo ook een pet op. In september 1970 zijn beide verenigingen door een fusie weer samengevoegd tot de Gendringse Orkest Vereniging (G.O.V.).


Een groepsfoto uit 1975.

Ontstaansgeschiedenis GOV
Een pdf-bestand van foto’s en informatie uit het archief van G.O.V.

Download pdf

Historie Gendringen 1950 – 1965
Tijdens het jubileumconcert in 2010 werd een filmpje getoond van het alledaagse leven in Gendringen uit de vijftiger jaren en 1965.

Ontstaan van G.O.V.
In het jubileumjaar 1968, het jaar waarin Laus Deo 40 jaar bestaat, komt in de bestuursvergadering van 6 februari in hotel van Dielen (nu het Posthuis) voor het eerst de fusie ter sprake. Voorzitter Pothof is hierover benaderd door de heer Tieltjes, voorzitter van de Harmonie, die het initiatief nam. In het belang van de dorpsgemeenschap zou het wenselijk zijn, als beide verenigingen zouden samengaan. De bezetting van beide verenigingen is onder de maat.

Op 5 maart 1968 vergadert het bestuur lang en breed over de fusie. De zaak heeft verschillende kanten. Vooreerst is er “het oude zeer” tussen beide verenigingen, nog daterende uit de bezettingstijd. Waarschijnlijk hebben beide verenigingen onder druk van de Kultuurkamer een verschillende koers gevaren. Vervolgens heerst tussen beide verenigingen grote naijver en concurrentienijd; zij trekken nooit samen op. Ook de financiële kant van de zaak moet bekeken worden: Laus Deo zit er warmpjes bij en de Harmonie werkt met rode cijfers. En wat moet de nieuwe vereniging worden: een fanfare of een harmonie? En wat doen we met de uniformen en het repetitielokaal?
Op 12 maart 1968 komen de besturen van beide muziekgezelschappen samen om te trachten nader tot elkaar te komen. De heer Tieltjes deelt mee, dat de Harmonie er geen bezwaar tegen heeft aan de jaarlijkse processies mee te werken: de oecumene is in opmars! In principe worden de heren het eens; alleen de kwestie van oefenlokaal en uniformen blijft hangen.
In de jaarvergadering van 28 mei 1968 komen deze kwesties ter sprake. Laus Deo heeft binding met Van Dielen en wil daar dus blijven repeteren; de Harmonie wil afwisselend repeteren bij Van Dielen en Te Pas. – Wat de uniformen betreft: beide verenigingen zullen hun eigen uniform voorlopig handhaven. – De beslissing valt deze avond nog niet, omdat niet alle leden aanwezig zijn.

Er blijkt nog lang gedelibereerd te zijn over de fusie, want het duurt ruim twee jaar voor de beslissing valt. Op 1 september 1970 belegt Laus Deo in hotel Van Dielen een algemene vergadering met als voornaamste agendapunt de fusie. Dat is ook economischer, want er is dan maar één dirigent nodig. Als voorbeeld wordt Terborg gesteld, waar door een soortgelijke fusie een zeer sterke vereniging is ontstaan.
Bij de schriftelijke stemming blijken 11 leden vóór, 3 blanco en 8 tegen te zijn. Het bestuur van Laus Deo krijgt volmacht om de fusie met de Harmonie te regelen. De fusie zal ongetwijfeld nog in dezelfde maand zijn beslag gekregen hebben.
Met de verenigde krachten van Harmonie en Laus Deo is de G.O.V. zijn loopbaan begonnen en zij heeft inderdaad een plaats van grote betekenis veroverd in het culturele leven van Gendringen.

Bron: “1000 jaar Gendringen”


Een groepsfoto uit 1992